در حال بارگذاری ...

ممیزی IATF سال 1401

چهارشنبه 27 مهر 1401

برگزاری ممیزی خارجی مراقبتی (نوبت اول) و صدور توصیه نامه جهت استقرار استاندارد ISO IATF توسط جناب آقای طیبی ، سرکار خانم دکتر مرادی و جناب آقای دکتر روستایی از شرکت IMQ