در حال بارگذاری ...
 •   دفتر مرکزی

  تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم، صندوق پستی: 179-13885

 • 021-44527143          - 09932158603  آزمایشگاه شتابکار

 • 021-44502838

 •     info@shetabkar.com   واحد روابط عمومی

 •    lab@shetabkar.com    واحد متد و آزمایشگاه      

 • سایت 1

  تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم

 • سایت 3

  تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابان بیست و سوم