در حال بارگذاری ...

واحد کنترل کیفیت متشكل از پرسنلی آموزش دیده می باشد كه در موازات واحدهای دیگر در راستای كنترل و حفظ شاخصهای كیفی محصولات و ارائه محصول مطلوب به مشتریان در تلاش می باشد. در این راستا محصولات در 3 مرحله: كنترل ورودی، کنترل حین فرایند، کنترل محصول نهایی مورد نمونه برداری و آزمون قرار می گیرند.

كنترل ورودی

كلیه اقلام در ابتدای ورود به كارخانه، نمونه برداری شده و طبق استانداردهای مرتبط مورد تست و آزمایش قرار می گیرند و در صورت تائید جهت مصرف به خطوط تولید ارسال میگردد. پروسه كنترل ورودی قطعات توسط قسمت آزمایشگاه صورت می گیرد كه مجهز به دستگاههای تست و كنترل دقیق و پیشرفته میباشد كه به طور مستمر در آزمایشگاههای معتبر كالیبره می گردند.

كنترل حین فرآیند

در این مرحله قطعات نسبت به تغییرات و فرآیندی كه روی آنها صورت می گیرد از نظر تستهای ظاهری، ابعادی و عملكردی به طور رندوم نمونه برداری شده و كنترل می شوند.

كنترل محصول نهایی

در این مرحله از محصول نهایی نمونه برداری شده و طبق استانداردهای مرتبط از همه لحاظ، اعم از كنترل ظاهری (شرایط بسته بندی)، كنترل ابعادی (طبق استانداردها و پارامترهای تعریف شده) و كنترل عملكردی (تستهای آزمایشگاهی و عملی) مورد كنترل و بازرسی قرار و پس از حصول اطمینان، دراختیار مشتری قرار می گیرد.

اهداف واحد كنترل كیفیت

  • حفظ و ارتقاء كیفیت قطعات تولیدی
  • کاهش PPM کل شرکت شتابکار به سمت صفر و ارتقاء نمره عملکرد کیفی سازمان
  • تلاش مضاعف در خصوص مرتفع نمودن ایرادات کیفی در خطوط تولید
  • افزایش رضایتمندی مشتریان
  • کاهش هزینه های کیفی باتوجه به محاسبه COQ و رفع نواقص و هزینه های اضافی کیفیت
  • کنترل دقیق تر جهت کاهش دوباره کاری و میزان ضایعات خطوط تولید