در حال بارگذاری ...

                                    We steer the power

                                             ما قدرت را فرمان می دهیم

                    

 

ماموریت: طراحی، تولید و تامین مجموعه های فرمان و قوای محرکه خودرو

چشم انداز افق 1404: توسعه و رهبری بازارهای داخلی و ورود به بازارهای صادراتی در راستای ماموریت

ارزش های شرکت شتاب کار

  • اخلاق مداری، صداقت، درستی رفتار
  • خلق ارزش و خشنودی ذینفعان سازمان
  • توسعه خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و تعالی سازمانی
  • قانون مداری، ثبات سازمانی و حفظ سرمایه های انسانی