در حال بارگذاری ...

خدمات آزمایشگاه خواص مکانیکی

 

(کشش در درمای محیط بدون اکستنسومتر)

(کشش در دمای محیط توسط اکستنسومتر)

(آزمون های اختصاصی مربوط به پیچ و مهره ها شامل بار گواه)

(آزمون اختصاصی مربوط به لوله شامل تخت کردن لوله های درز دار)

(تعیین گرید پیچ و مهره ها)

(تعیین ثابت فنر های کششی و فشاری)

(آزمون کشش بر روی نمونه های با مقاطع تخت و گرد و میلگرد ساده و آجدار)

 

 

شماره تماس جهت هماهنگی خدمات (خواص مکانیکی):8603-215-0993

 

 

خواص مکانیکی

 

در حقیقت هدف از انجام آزمون های مکانیکی،کپی کردن شرایط واقعی قطعه در مقیاس آزمایشگاهی است.آزمایش کشش احتمالا گسترده ترین روش برای تعیین خصوصیات مکانیکی مواد است.اساس آزمایش این است که نمونه را از انتهای آن تا زمان شکست کشش دهید و به طور مداوم نیروی اعمال شده و ازدیاد طول تولید شده در نمونه را ثبت کنید و مشخصه منحنی تنش-کرنش هر ماده را تعیین کنید.پارامتر های اساسی تعیین شده در این آزمون مدول الاستیک،تنش تسلیم و کرنش تسلیم(در صورت وجود) و استحکام کششی و ازدیاد طول می باشد.