در حال بارگذاری ...

خدمات کالیبراسیون ابعادی

(کولیس خارج سنج)

(میکرومتر خارج سنج) 

 (ساعت اندازه گیری)

(کولیس عمق سنج)

(ارتفاع سنج)

(شعاع سنج)

 

شماره تماس جهت هماهنگی خدمات (کالیبراسیون):8603-215-0993


 کالیبراسیون کولیس خارج سنج

اگر نیار به اندازه گیری با دقت فوق العاده دارید، به خدمات کالیبراسیون از یک شرکت برتر جهت کالیبراسیون ابزار خود نیاز دارید.آزمایشگاه شتاب کار با دارا بودن گواهینامه ISO/IEC17025 در زمینه کالیبراسیون کولیس در گستره های UP to 200)mm) و (200to 500) تمامی الزامات سیستم کیفیت را بر آورده می سازد.فرایند های کالیبراسیون دقیق ما تضمین می کند که کولیس های شما دقت بی نظیری در کار بردهایش به همراه عدم قطعیت مناسب ارائه دهند.