در حال بارگذاری ...

مراسم تودیع جناب آقای مهندس نجاری

دوشنبه 2 خرداد 1401

مراسم تودیع و قدردانی جناب آقای مهندس نجاری
مدیر محترم واحد تضمین و کیفیت
در جلسه هیأت مدیره شرکت از تلاش های جناب آقای مهندس نجاری در شرکت شتابکار تقدیر بعمل آمد.