در حال بارگذاری ...

مراسم تودیع جناب آقای مهندس طباطبائی

دوشنبه 2 خرداد 1401

مراسم تودیع جناب آقای مهندس طباطبائی
در جلسه هیأت مدیره شرکت از تلاش های جناب آقای مهندس طباطبائی در بیش از دو سال تصدی هیأت مدیره شرکت شتاب کار تقدیر بعمل آمد.